Викладачі,  Літературно-науковий альманах,  Наукові напрацювання

«УКРАЇНСЬКИЙ ПАЛІМПСЕСТ. ОКСАНА ЗАБУЖКО В РОЗМОВІ З ІЗОЮ ХРУСЛІНСЬКОЮ»: МОДИФІКАЦІЯ ЖАНРУ ІНТЕРВ’Ю

УДК 821.161.2 – 92.09

Загоруйко Наталія Анатоліївна, кандидат філологічних наук

 

 «УКРАЇНСЬКИЙ ПАЛІМПСЕСТ. ОКСАНА ЗАБУЖКО В РОЗМОВІ З ІЗОЮ ХРУСЛІНСЬКОЮ»: МОДИФІКАЦІЯ ЖАНРУ ІНТЕРВ’Ю

«УКРАИНСКИЙ ПАЛИМПСЕСТ. ОКСАНА ЗАБУЖКО В РАЗГОВОРЕ  С ИЗОЮ ХРУСЛИНСКОЙ»: МОДИФИКАЦИЯ ЖАРА ИНТЕРВЬЮ

 «UKRAINIAN PALIMPSEST. CONVERSATIONS OF OKSANA ZABUZHKO AND IZA CHRUSLINSKA»: THE MODIFICATION OF THE GENRE INTERVIEW

В пропонованій статті здійснено першу спробу визначити жарові особливості книги «Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові в Ізою Хруслінською». Проаналізовано жанрові модифікації інтерв’ю-бесіди. Враховуючи медитативний характер бесіди, вказано на близькість тексту розмови з есеїстичним письмом.

Домінантна риса есею – налаштованість на діалог із публікою, на продовження чи навіть провокування дискусії про предмет, стала прикметною ознакою й аналізованого «інтерв’ю-ріки». Первинний текст розмови, який був ретельно опрацьований та трансформований в окремі розділи, в своїй сукупності набуває рис окремого публіцистичного тексту, який, завдяки своїй завершеності, стає важливою ланкою комунікативної схеми «автор – текст – читач». Проаналізовано публіцистичний дискурс «Українського палімпсесту» та вказано на інтертекстуальні зв’язки книги з творчістю письменниці. Підкреслено, що факт появи «Українського палімпсесту» є важливим кроком в процесі інтеграції України у європейський простір.

Ключові слова: бесіда, есей, діалог, жанрова модифікація, інтерв’ю.

 

В статье осуществлено первую попытку обозначить жанровые особенности книги «Украинский палимпсест. Оксана Забужко в разговоре  с Изою Хруслинской». Проанализировано жанровые модификации интервью-беседы. Учитывая медитативный характер беседы, указано на близость текста разговора с эссеистическим текстом.

Доминантной особенностью эссе есть настроенность на диалог с публикой, на продолжение или даже провоцирование дискуссии о предмете, которая стала ключевой особенностью и анализированного «интервью-реки». Первоначальный текст беседы, который был тщательно обработан и трансформирован в отдельные разделы, в своей цельности приобретает черты отдельного публицистического текста, который, благодаря своей завершенности, становится важным звеном коммуникативной схемы «автор – текст – читатель». Проанализирован публицистический дискурс «Украинского палимпсеста». Обозначено интертекстуальные связи книги с творчеством писательницы. Подчеркнуто, что факт появления этой книги есть важным шагом в процессе интеграции Украины в европейское сообщество.

Ключевые слова: беседа, диалог, эссе, жанровая модификация, интервью.

 

Summary

In this article the first attempt to define the genre peculiarities of the book  «Ukrainian Palimpsest. Conversations of Oksana Zabuzhko and Iza Chruslinska» is made. The genre modification of the interview-conversation are analyzed. Taking into consideration the meditative principle of conversation, the proximity of the conversational text and the essay style is pointed out.

The dominant feature of the essay is the mood for the dialogue with the public, for the continuation or even provoking of the discussion on the subject, which has become the distinctive peculiarity of the analized «interview-river». The original text of the conversation, which has been carefully processed and transformed into the separate chapter, is acquiring in its unity the publicistic text, which due to its completeness is becoming the main unit of the communicative scheme «author – text – reader». In the article the publicistic discourse of «Ukrainian Palimpsest» has been analized and the intertextual links of the book with the works of the the author has been indicated. It is emphasized, that the fact of the appearance of «Ukrainian Palimpsest» is the important step of the Ukrainian integrative process into the European Community.

Key words: conversation, dialogue, essay, the genre modification, interview.

Пріоритети розвитку сучасного суспільства в інформаційно-комунікативну добу зумовлюють не лише перевагу функціонування мас-медійних текстів над іншими видами друкованої продукції в інформаційному просторі, а й саму динаміку розвитку жанрів. Найактивнішою формою комунікації сьогодення є публічний діалог [ див. 1], а найбільш поширеним жанром стає жанр інтерв’ю. М. Василенко зауважує, що зараз по-новому сприймається жанроутворення в інтерв’ю, бо традиційне, класичне інтерв’ю, що базувалося на принципі питання – відповідь, зберігаючи свої функціональні особливості, розширюється за рахунок інтерв’ю-співбесіди, інтерв’ю-полеміки, коли респондент і журналіст спілкуються нарівні, користуючись одним і тим же поняттєвим апаратом [2, с. 7].

Трансформаційні процеси, що відбулися у системі журналістських жанрів, дослідники пояснюють як внутрішніми (індивідуальними й загальноредакційними творчими пошуками), так і з зовнішніми (політичними, соціальними, економічними) чинниками [3, с.11].

На сьогодні жанр інтерв’ю достатньо вивчений. Теоретичні підходи щодо нього знаходимо у працях як вітчизняних дослідників, так і західних вчених (І. Михайлин, О. Чекмишев, М. Кім, А. Тертичний, В. Ворошилов, А. Вайшенберг, І. Аньєс, М. Халер та інших), проте пріоритетними аспектами досліджень є вивчення процесів модифікації та трансформації жанрів. Проблем жанрової дифузії торкались Л. Кройчик, В. Учонова, О. Тертичний. Ґрунтовні теоретичні підходи щодо жанрових новоутворень знаходимо у дослідженнях В. Антонової «Трансформації типологічної та жанрової систем у сучасній журналістиці», М. Василенка «Динаміка розвиту інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі». В. Антонова окреслила процеси гібридизації жанрів: в процесі конотації традиційні жанри набувають додаткові значення, які розкривають їх функціональне призначення. Внаслідок синкретичних трансформацій елементи різних жанрів утворюють одну довершену конструкцію, що засвідчує як творчий підхід журналістів, так і надає нового звучання медіатексту [1, с. 177].

Однією з важливих причин зміни жанрової парадигми є саме демократизація суспільства: відбувається персоналізація засобів масової інформації, а журналіст перестає бути лише ретранслятором інформації, набуваючи все більшої самостійності [4, с. 275]. На думку С. Шебеліста: «Поширення персонального журналізму загалом та есеїстичних тенденцій зокрема також було реакцією на знеособленість інформації та засилля цензури, оскільки тоталітарна моноідеологія комунізму культивувала і розвивала монологічні жанри» [3, с. 7]. Лев Кройчик підкреслює, що ХХІ століття позначене есеїзацією публіцистики, адже автор займає позицію не стороннього спостерігача подій, а їх активного учасника. Відтак публіцист пропонує аудиторії текст, який не є рівнозначний жанру [5, с. 130].

Перспективні вектори розвитку мас-медійного дискурсу підказує Україні європейський досвід, де журналістика є частиною літератури нон-фікшен, а журналісти пишуть книжкові репортажі, тревелоги, нариси й активно використовують інтерактивний метод бесіди для створення книг-розмов, що в Польщі називають «інтерв’ю-рікою». Ці тенденції відповідають вимогам часу, адже науковці наголошують на необхідності переходу від монологічних жанрів до діалогічних, які не лише уможливлюють персоналізацію журналізму, а й сприяють залученню аудиторії до обговорення важливих питань, яка перестає задовольнятись інформаційними повідомленнями та прагне аналітичної глибини в осмисленні сьогодення.

Саме таким яскравим прикладом зазначеного є книга розмов Оксани Забужко з варшавською журналісткою Ізою Хруслінською. Варшав’янка, незважаючи на сучасний інформаційний темп, прагнення до оперативності, вдалась до жанру «інтерв’ю-ріки», який начебто не вписується у динамічний ритм доби електронних технологій, проте, відаючи належне інтерактивним жанрам комунікації, зуміла створити текст, який за своїми ознаками переростає жанр інтерв’ю-бесіди, набуваючи рис есеїстичного тексту. Варто зауважити, що термін «інтерв’ю-ріка» доволі умовний, адже методом отримання інформації було не інтерв’ю, за допомогою якого журналіст лише збирає інформацію, а саме бесіда, під час якої журналіст та співрозмовник обмінюються інформацією, бо є рівноправними учасниками комунікативного акту, а висвітлення проблеми потребує не миттєвого, проте ґрунтовного вивчення [6, с. 116].

Саме оригінальність підходу до структурування зібраного матеріалу, його архітектонічні особливості, та притаманні цьому тексту риси креативного соліпсизму зумовлюють актуальність розвідки, а головною метою дослідження є прослідкувати трансформацію жанру інтерв’ю-бесіди О. Забужко з І. Хруслінською «Український палімпсест» та окреслити жанрові особливості тексту.

Відповідно до поставленої мети та завдань у дослідженні застосовано напрацювання таких методів: структурно-типологічного для з’ясування жанрових особливостей тексту; культурно-історичного підходу (проаналізовано значення публіцистики письменниці); герменевтичної методології для дослідження інтертексту; контекстуальний та синтетично-аналітичний підходи до есеїстичних текстів О. Забужко.

Якщо за власним зізнанням О. Забужко, публіцистичні книжки вона пише для того, «щоб глибше вивчити теми, яких інакше так добре не опанувала» [7, с. 125], то остання книга письменниці «Українськпий палімпсест. Оксана Забужко у розмові з Ізою Хруслінською» створена для того, щоб передусім стати ближчою до читача – стати зрозумілішою для нього. Книгу «розмов про Україну» у форматі «інтерв’ю-ріки» («мега-інтерв’ю») запропонувала письменниці зробити Іза Хруслінська після прочитання роману «Музей покинутих секретів» (саме цей роман був удостоєний літературної нагороди Центральної Європи «Ангелус» минулого року). В інтерв’ю «Українській правді» О. Забужко розповіла, що Анджей Домбровський (голова фонду Колегіуму Східної Європи імені Яна Новака-Єзьоранського у Вроцлаві) організував унікальну інтер-ситуацію, орендувавши у старовинному замку на Заході Польщі резиденцію, де вони жили тиждень, спілкуючись щоденно по 7-8 годин під запис. Як зізнається авторка, в результаті плідних розмов було записано 30 касет [8]. Це був перший етап роботи над цим виданням. Наступним кроком було розшифрування записів, переклад розмови польською, структурування тексту у відповідні частини (книга має 16 розділів)[…]

 

Переглянути / завантажити повний текст публікації у форматі .pdf : N_a_zagoruyko_Stattya