Абітурієнту

 Правила прийому до Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка в 2018 році (зі змінами) (далі – Правила прийому)

  1. Правила прийому розроблено приймальною комісією Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти» від 13 жовтня 2017 р. № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 р. за № 1397/31265, Наказу Міністерства освіти і науки України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів” від 23 квітня 2018 року № 409, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за № 600/32052, ліцензії Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2016 р. з проведення освітньої діяльності закладами освіти (вища освіта), та затверджено вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – Університет) 26 червня 2018 року (протокол № 6).
  2. Університет оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії, галузями знань, спеціальностями, спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, формами навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2016 р. з надання відповідних освітніх послуг та цих Правил прийому (додатки 1, 3, 4, 5, 6, 8).
  3. Організацію прийому вступників до Університету здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – Положення про Приймальну комісію), затвердженим вченою радою Університету 26 листопада 2015 р. (протокол № 11) відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету. Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Університету та/ або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов`язані з прийомом до Університету, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету kpnu.edu.ua в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Довідник абітурєнта 2016