Історія

 

Кафедра теорії та історії журналістики й української літератури утворена 31 серпня 2005 р. (наказ за № 267). Упродовж 2005-2007 рр. кафедру очолював кандидат філологічних наук, доцент Васьків М.С. У зв’язку зі вступом Васьківа М.С. до докторантури, з 10 вересня 2007 р. кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Рарицький О.А.

У 2005 р. на кафедрі працювали: доктор філологічних наук, професор Свідер П.І., кандидати філологічних наук, доценти Васьків М.С., Сохацька Є.І., Рарицький О.А., Колотило Т.І. та кандидат педагогічних наук, доцент Лаврусевич Н.О., асистент Васьків М.І. У 2006-2007 рр. колектив кафедри поповнився молодими викладачами, асистентами та аспірантами (Почапська О.І., Тімофєєв А.В., Громик Л.І., Бикова О.М., Щегельський В.В.).

Викладачі кафедри теорії та історії журналістики й української літератури працюють над виконанням колективної теми «Текст як основна одиниця комунікації». Дослідження проводять у двох наукових напрямах – літературознавчому та журналістському. У руслі літературознавчого напряму текст осмислюється як одиниця комунікації між автором і читачем. Велика увага приділяється вивченню системи образів (знаків) у літературному творі, їх символіки, кодуванню та декодуванню інформації в текстах творів української художньої літератури ХІХ-ХХ століть. Сутність журналістського напряму виявляється у вивченні тексту як засобу масового інформування. Увага зосереджується на вивченні шляхів і засобів інформативної насиченості тексту. Важливі також напрями дослідження – вивчення жанрової специфіки журналістських текстів ХІХ-ХХ ст. та у сучасних ЗМІ, їх постійних рис і генезисові змін. У рамках виконання колективної теми вийшла друком монографія професора Васьківа М.С. «Український роман 1920-х – початку 1930-х років: генерика й архітектоніка».

Загалом викладачами опубліковано 3 монографії та 360 статей у фахових наукових та науково-методичних виданнях. Науковці кафедри беруть участь у різних міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, а також у щорічних звітних наукових конференціях викладачів, докторантів та аспірантів за підсумками НДР Кам’янець-Подільського національного університету. Результати наукових досліджень публікуються у збірниках відповідних конференцій та у збірнику «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Філологічні науки». Усі викладачі кафедри через кожні 5 років проходять науково-педагогічне стажування.

Лекційні курси зі спеціальності «Журналістика» та літературознавчих дисциплін в основному забезпечується професорами Свідером П.І., Васьковим М.С. та доцентами Рарицьким О.А., Лаврусевич Н.О. Читаються спецкурси та спецсемінари «Народні промисли і заняття в українській літературі», «Культурно-історичні регіони України» (Васьків М.С.), «Природа в художній літературі», «Художній образ. Мова, стиль твору», «Рід, родовід, покоління в українському художньому слові» (Свідер П.І.), «Уроки-бесіди з позакласного читання в школі», «Аналіз художнього твору в загальноосвітній школі» (Лаврусевич Н.О.), «Польові етнологічні дослідження» (Колотило Т.І.), «Основні здобутки української поезії 60-80 рр. ХХ ст.», «Шістдесятництво у контексті культурно-мистецьких змагань доби» (Рарицький О.А.).

При кафедрі працює етнологічна навчально-наукова лабораторія (керівник доц. Колотило Т.І., ст. лаборанти Щегельський В.В., Гудима В.В.), на якій досліджується тема «Народна культура Поділля в контексті національного відродження України», організовуються та проводяться народознавчі експедиції з метою накопичення етнологічної інформації Західного Поділля. До фольклорних досліджень залучаються студенти факультету української філології та журналістики, які виступають під час студентських конференцій зі своїми повідомленнями.

Склад кафедри:

Свідер П.І. – доктор філологічних наук, професор, академік АН вищої школи, учасник Великої Вітчизняної війни, Відмінник народної освіти, Ветеран праці, Заслужений працівник народної освіти України. Має 85 наукових праць, з них монографії «Традиції і покоління», «Копиленко. Життя і творчість», «Рід, родовід, покоління в українському художньому слові», методична розробка «Олесь Донченко. Твори про українську школу». Читає спецкурси та спецсемінари з названих проблем. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації, керує написанням магістерських, дипломних і курсових робіт. Має численні державні нагороди: медаль «За бойові заслуги», Орден Леніна (в числі 49 працівників освіти), ордени «Вітчизняної війни» та «За мужність».

Васьків М.С. – кандидат філологічних наук, професор. Має 72 опубліковані статті та монографію «Український роман 1920-х – початку 1930-х років: генерика і архітектоніка». Працює над індивідуальною темою «Український роман 1920-1950-х років: ґенеза, колізії, жанрові різновиди» та докторською дисертацією. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах, круглих столах. Читає курси: «Вступ до спеціальності», «Проблематика ЗМІ», «Основи реклами і PR» для студентів спеціальності «Журналістика» та «Історія української літератури ХХ ст.», «Теорія стилів, напрямів, жанрів», «Основні здобутки української літератури к.ХХ – поч. ХХІ ст.» для студентів-філологів, спецкурси та спецсемінари. Керує написанням кандидатських, магістерських, дипломних і курсових робіт.

Рарицький О.А. – кандидат філологічних наук, доцент. Працює над науковою темою «Українське шістдесятництво у контексті культурно-мистецьких змагань доби». Науковий доробок викладача налічує 35 праць наукового та науково-методичного характеру, з них 1 монографія та 2 навчально-методичних посібники у співавторстві. Забезпечує читання лекційних курсів «Історія української літератури Х-ХVІІІ ст.», «Історія української літератури ХХ ст.», «Історична українська література», «Теорія журналістики». Бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах, круглих столах. Керує написанням кандидатських, магістерських, дипломних і курсових робіт. Виконує обов’язки заступника декана з наукової роботи факультету української філології та журналістики. З вересня 2007 р. обіймає посаду завідувача кафедри.

Колотило Т.І. – кандидат філологічних наук, доцент, Відмінник освіти України, фольклорист, народознавець. У 2007 р. отримав нагрудний знак «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України. Основні спрямування наукових досліджень – це планова тема навчально-наукової лабораторії етнології «Народна культура Поділля в контексті національного відродження України» та особиста – «Явища природи у світоглядності подолян». Має 76 наукових публікацій. Упорядкував збірник українських народних алегоричних пісень «Чи я в лузі не калина була» (К., 1991), «Народні намогильні написи-посвяти з Поділля» (2001 р.), «Давня українська література: Методично-хрестоматійний посібник для практичних занять з курсу «Історія української літератури Х-ХVІІІ ст.» (у співавторстві) (2005 р.). Забезпечує такі навчальні курси: «Українська усна народна творчість», «Історія української літератури Х-ХVІІІ ст.», «Основи українознавства», «Етнодемографія», «Основи народознавчих досліджень», читає спецкурси та спецсемінари. Керує фольклорною практикою студентів та написанням дипломних та курсових робіт. Бере участь у щорічних планових народознавчих експедиціях, завдяки чому поповнюються фонди експозиційного залу лабораторії етнології новими експонатами. Організовує та проводить народознавчі заходи на відзначення релігійних та державних свят, щорічний конкурс вертепів, театралізованих Різдвяних свят.

Лаврусевич Н.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України, нагороджена грамотою МОН України (1992 р.). Є фахівцем у галузі методики викладання української літератури. Основні напрямки наукових досліджень – методика вивчення творів різних жанрів на уроках української літератури в загальноосвітній школі. Кількість опублікованих праць – 34. Найвагоміші: програма факультативу „Вивчення української публіцистики”, 2007 р. (рекомендовано МОН України), «Особливості викладання новелістики 20-30-х років ХХ століття у школі» (методичний посібник, рекомендовано МОН України). Читає курси методики викладання української та зарубіжної літератури, теорії масових комунікацій, теорії твору, теорії тексту, керує педагогічною практикою студентів та магістрантів, написанням курсових, дипломних, магістерських та кандидатських робіт. У своїй роботі використовує найбільш доцільні форми і методи навчальної діяльності, що сприяють розвитку особистості студентів. Бере участь у громадському житті. П’ять років виконувала обов’язки голови методичної ради факультету. Систематично виступає з лекціями перед учителями міста та області. Працювала з обдарованими дітьми з підготовки їх до обласних та всеукраїнських олімпіад. Підтримує зв’язки зі школами. Керує роботами Малої академії наук. Під її керівництвом учні займали призові місця на всіх етапах захисту робіт.

Почапська О.І. – асистент, аспірант, поетеса, член Спілки письменників України. Працює над темою «Сатирична публіцистика Наддніпрянщини 1917-1921 рр.». За означеною темою опубліковано загалом 10 праць, з них 8 – у фахових виданнях, 1 публікація – у зарубіжному. Бере участь у численних міжнародних та всеукраїнських конференціях («Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку» (Черкаси, 2007), «ІХ Конференція молодих учених» (Київ, 2007), «Взаимодействие культур и полилингвизм Приднестровья: становление и развитие» (Тирасполь, 2007), науковому семінарі «Британські академічні студії» (Лондон, 2007). Читає курси «Інформаційні жанри», «Репортерська праця», «Електронні видання та Інтернет», «Основи реклами і PR», «Теорія і методика журналістської творчості», «Основи наукових досліджень», «Історія української журналістики», «Текстознавство». Керує журналістською практикою, написанням курсових робіт. Опублікувала поетичні збірки «За тридев’ять земель» і «КлЕнопис осені».

Васьків М.І. – асистент, аспірант. Працює над темою «Вивчення української романістики у старших класах загальноосвітньої школи». Бере участь у роботі наукових конференцій із доповідями за темою дослідницької роботи. Читає дисципліни «Шкільний курс української літератури та методика», «Шкільний курс зарубіжної літератури та методика», «Історія української літератури ХХ ст.», «Методика навчання літератури у старших класах», «Фольклор». Керує педагогічною практикою та написанням курсових робіт студентів.

Тімофєєв А.В. – асистент, аспірант. Досліджує символіку блакитного кольору та його парадигму в українській літературі початку ХХ ст. Опубліковано 8 наукових статей. Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях (Ужгород, Одеса, Київ, Тирасполь, Кам’янець-Подільський, Прага). Читає дисципліни «Зображальна журналістика», «Масова інформація», «Проблематика ЗМІ», «Поліграфія», «Міжнародна журналістика». «Радіо- та тележурналістика», «Теорії журналістики», «Основи українознавства», «Історія української літератури 70-90-х років ХІХ ст.», «Історія української літератури к. ХІХ – поч. ХХ ст.». Керує журналістською практикою та написанням курсових робіт.

Громик Л.І. – асистент. Працює над науковим дослідженням з теми «Повісті Євгена Гуцала: морально-етична проблематика і поетика». Загалом опубліковано 12 наукових статей, з них за темою дослідження – 10. Читає курси «Історія української літератури ХХ ст. », «Історія української літератури к. ХІХ – поч. ХХ ст.», «Теорія стилів, напрямів, жанрів», «Основні здобутки української літератури кінця ХХ – поч. ХХІ ст.», «Шкільний курс української літератури та методика», «Шкільний курс зарубіжної літератури та методика», «Журналістська етика», «Вступ до спеціальності», «Теорія твору», «Журналістська майстерність». Бере участь у наукових конференціях, круглих столах. Керує педагогічною практикою студентів.

Бикова О.М. – асистент. Досліджує поліваріантність розвитку жанру репортажу в українській пресі першого десятиліття ХХІ ст. Має 6 опублікованих праць. Брала участь у міжнародній науково-практичній конференції «Взаємодія культур і полілінгвізм Придністров’я: становлення та розвиток» (Тирасполь, 2007). Керує практикою студентів-журналістів. Під її керівництвом виконуються студентські наукові роботи. Читає дисципліни «Аналітичні жанри», «Аналітичне письмо», «Публіцистичні жанри». «Журналістське розслідування», «Теорія масової комунікації», «Основи журналістики», «Вступ до спеціальності», «Історія української літератури першої пол. ХІХ ст.».

Щегельський В.В. – асистент, аспірант, старший лаборант навчально-наукової лабораторії етнології. Об’єктом дослідження є народні ігри та забави Поділля, збережені та записані в місцевому побутуванні. Загалом має 15 наукових праць, бере участь у наукових міжнародних («Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства, фольклористики» (Київ, 2007) та звітних конференціях. Читає курси «Техніка оформлення видань», «Фольклор», «Етнодемографія». Керує написанням курсових робіт та фольклорною практикою студентів. Щороку бере участь в організації та проведенні народознавчих заходів на відзначення релігійних та державних свят, конкурсу вертепів, театралізованих Різдвяних привітань професорсько-викладацького складу, студентів університету та жителів м. Кам’янця-Подільського. Долучається до проведення екскурсій для гостей та відвідувачів з України та зарубіжжя: Польщі, Франції, Іспанії, Німеччини.

На кафедрі діяло 5 проблемних груп і 1 науковий гурток: «Проблема поколінь в українському художньому слові (керівник – Свідер П.І.), «Роман як жанр. Українська романістика 20-50-х рр. ХХ ст.» (керівник – Васьків М.С.), «Українське шістдесятництво у контексті культурно-політичних змагань доби» (керівник – Рарицький О.А.), «Проблеми фольклористики» (керівник – Колотило Т.І.), «Аналіз художнього твору в загальноосвітній школі» (керівник – Лаврусевич Н.О.), літературна студія (керівник – Почапська О.І.).

У 2007 р. кафедра долучилася до проведення загальноуніверситетської наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР 2006-2007 навчального року. Вперше була виокремлена підсекція журналістики, якою керував професор Васьків М.С. У роботі підсекції було виголошено 8 студентських доповідей. Кращі студентські доповіді Чайковської Е., Дільманбетової М., Сімашової А. відзначені грамотами.

Підписано договір про співробітництво з Інститутом філології Тираспольського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (Придністровська Молдавська Республіка).

З метою узгодження змісту навчально-методичної, наукової та виховної діяльності кафедри теорії та історії журналістики й української літератури з її назвою та на підставі ухвали вченої ради університету від 26.02.2009 року (протокол № 3) її перейменовано на кафедру журналістики. З того часу кафедри журналістики вважається випусковою для галузі знань 06 Журналістика спеціальності 061Журналістика за освітніми програмами Журналістика і Реклама та зв’язки з громадськістю.