Про кафедру

Кафедра журналістики готує фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 061 Журналістика за освітньою програмою «Журналістика». Також здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 061 Журналістика за освітньою програмою «Реклама і зв’язки з громадськістю».

З часу заснування кафедри, її викладачі працюють над виконанням колективної теми «Текст як основна одиниця комунікації». Дослідження проводять у журналістському напрямі, сутність якого виявляється у вивченні тексту як засобу масового інформування. Увага зосереджується на вивченні шляхів і засобів інформативної насиченості тексту. Важливі також напрями дослідження – вивчення жанрової специфіки журналістських текстів ХІХ-ХХ ст. та у сучасних ЗМІ, їх постійних рис і генезисові змін.

Також О.С. Волковинський очолює міжнародний інтеграційний проект для студентів, магістрантів, аспірантів «Школа Відкритого Розуму», здійснює керівництво постійно діючим міжнародним симпозіум «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» й бере участь у роботі науково-методичної комісії з журналістики та інформації Міністерства освіти та науки України

На кафедрі журналістики діє навчальна лабораторія мультимедійних засобів і медіадизайну, яка обладнана сучасними засобами навчання для засвоєння принципів роботи у сфері пресової, радіо- і тележурналістики. Рівень забезпечення аудиторним фондом, обладнанням, науковою та методичною літературою, підручниками, сучасною аудіо-, відео- та комп’ютерною технікою відповідає вимогам вищої школи. Її стан дозволяє здійснювати якісну й ефективну підготовку фахівців напряму підготовки «Журналістика».

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з ВНЗ зарубіжних країн, серед яких: Білоруський національний університет; Щецинський університет (Польща); Свентокшиська Академія ім. Яна Кохановского (м. Кельце, Польща); Варшавський університет (Польща); університет у м. Брно (Чехія); Природничо-Гуманістичний Університет імені Яна Кохановського в м. Кельце (Польща); Академія технічних та гуманітарних наук в Бєльско-Бялій (Польща, м. Бельсько-Бяла).

Важливими напрями дослідження кафедри є – вивчення жанрової специфіки журналістських текстів ХІХ-ХХ ст. та у сучасних ЗМІ, їх постійних рис і генезисові змін. Напрями наукової діяльності: теорія твору і тексту; текстологія творів української літератури і журналістики; вивчення творів української літератури як тексту; публіцистичні жанри; художньо-публіцистичні жанри; теорія та історія журналістики; журналістикознавство як дослідження текстів, аудиторії та інституцій у системі наукознавства і гносеології; типи, види, жанри журналістських повідомлень; комунікаційні ефекти взаємодії засобів масової комунікації й аудиторії; історія журналістики і журналістикознавства; зарубіжна журналістика і журналістикознавство; вітчизняна і міжнародна практика в галузі інформаційної політики та інформаційного обміну.

Склад кафедри

Завідувач кафедри

Волковинський Олександр Сергійович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики, член Національної спілки журналістів України

 1. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

1). Волковинський О. С. Поетика епітета : монографія. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. – 350 с.; і–vii. – ISBN 978-617-539-073-3.

2). Волковинський О. С. Провідні художньо-публіцистичні жанри: навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. – 96 с.

3). Волковинський О. С. Практикум з “Історії зарубіжної журналістики”. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня Рута”, 2014. – 84 с.

 1. Наукові публікації в наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1). Волковинський О. С. Заголовок і текст публіцистичного твору: взаємообумовленість рівнем інформативності // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В. В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – Лип.– верес. – Т. 56. – С. 76–80.

2). Волковинський О. С. Контент-аналіз епітетних структур і логічних означень у заголовках художньо-публіцистичних текстів Остапа Вишні 1919–1925 рр. // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 71–76.

3). Волковинський О. С. Епітетні структури і логічні означення у заголовках як засоби актуалізації змісту в художньо-публіцистичних текстах Остапа Вишні // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 36. – С. 30–35. – ISNN 2309-9771. – ICV 2013:6.19

4). Волковинський О. С. Алюзивний заголовок фейлетонів Остапа Вишні як запрошення до комунікативної гри автора з реципієнтом // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В.В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – Т. 54. – Січ.–берез. – С. 132–135.

5). Волковинський О. С. Епітетні структури і логічні означення у заголовках як засоби актуалізації змісту в художньо-публіцистичних текстах Остапа Вишні // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 36. – С. 30–35. – ISNN 2309-9771. – ICV 2013:6.19

6). Волковинский А. С. Актуализация офитского мотивного комплекса как начало русского символизма // Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – 2017. – T. 25. – S. 91–103. – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego + Index Copernicus ICV 2016: 69.20

7). Волковинский А. С. Коммуникативная функция заглавия в фельетонах В. Катаева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 33. – С. 70–75.

8) Волковинский А. С. Фельетон – структурообразующий элемент жанровой системы Валентина Катаева. Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – 2019. – T. 27. – S. 53–62. – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego + Index Copernicus ICV 2016: 69.20 https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=6797

9) Волковинський О.С. Формування засадничих принципів співпраці між журналістами і правозахисниками. Права людини в медіаосвіті та медіадіяльності в Україні: матеріали Першої науково-практичної конференції (Київ, 30 листопада 2018 р.). – К. : Інститут журналістики, 2018. – 230 с. – С. 45–49.

10) Волковинський О.С. Журналісти і правозахисники: точки дотику. Права людини та мас-медіа в Україні: Зб. конспектів лекцій / Авт. кол. – За ред. Виртосу І, Шендеровського К. – К. : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – 2018. – С. 227–233.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

 

Насмінчук Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики, член Національної спілки журналістів України

Народилася у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області.

1988–1999 рр. – учениця Кам’янець-Подільської ЗОШ №7. У 1999 р. вступила до Кам’янець-Подільського педагогічного університету на спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та англійська мова і література». У 2004 році закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський державний університет і здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. У 2004 році вступила до Кам’янець-Подільського державного університету на спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література». У 2006 році закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський державний університет і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури.

З 2006 року працювала у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на посадах асистента кафедри української мови; асистента  кафедри  теорії та історії журналістики й української літератури; асистента кафедри журналістики;  старшого викладача кафедри журналістики. З 2011 р. – на посаді доцента кафедри журналістики.

25 червня 2009 року під керівництвом доктора філологічних наук, проф. Антофійчука В.І. захистила кандидатську дисертацію «Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю» у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Вчене звання доцента отримала у 2013 році.

За період професійної діяльності викладала дисципліни: «Журналістський фах: агенційна журналістика», «Техніка усного мовлення», «Медіаосвіта та медіаграмотність», «Художнє радіомовлення», «Текстознавство», «Масова комунікація та інформація: комунікаційні технології», «Інноваційні технології в рекламі та PR», «Літературна праця журналіста», «Публіцистика», «Іміджологія», «Методика викладання журналістики у вищій школі», «Комунікативний практикум», «Міжкультурна комунікація та журналістика» та ін. для студентів спеціальностей 061 Журналістика (Журналістика), 061 Журналістика (Реклама і зв’язки з громадськістю).

Учасниця багатьох регіональних,  всеукраїнських, міжнародних наукових конференцій, тренінгів та семінарів із питань стану і розвитку сучасної медіагалузі.  Член Національної спілки журналістів України.

Сфера наукових інтересів – «Публіцистика в умовах державотворення»; «Комунікаційні технології в сучасному медіапросторі».

Список опублікованих праць І.А. Насмінчук налічує понад 50 назв: монографія, статті, тези, посібники, матеріали конференцій тощо.

Публікації:

 • Насмінчук І. Стильове розмаїття прози Марії Матіос : монографія. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. 180 с.
 • Насмінчук І.А. Текстознавство: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011.  212 с.
 • Прес-служби та інформаційні агентства : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Галагодза Р.С., 2012.  168 с.
 • Насмінчук І.А. Іронія в публіцистиці Остапа Вишні післятаборового періоду творчості. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 43. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 44-48.
 • Насмінчук І.А. Іронія як засіб долання меншовартості в публіцистиці Івана Багряного. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія філологічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017.  Випуск 14.  С. 244-251.
 • Насмінчук І. А. Сатира в книзі публіцистики Олега Чорногуза «Діти колонії». Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018.  Вип. 17.  Т. 3.
 • Насмінчук І.А. Концепт  «свій/чужий» у публіцистиці Олега Чорногуза. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2019. 25(1). С. 48–52.
 • Насмінчук І.А. Іронія «в умовах заблокованої культури»: публіцистика Валерія Марченка як виклик системі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019. Вип. 2(42). С. 204–208. http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua/article/view/194511/194675
 • Насмінчук І.А. Особистісний вимір війни у хроніках від Станіслава Асєєва. Образ : науковий журнал. Сумський державний університет ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Суми ; Київ, 2020. Вип. 1 (33). С. 21–29. https://obraz.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Obraz_133_2020.pdf

 

Почапська Оксана Іванівна кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, медіатренер, член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки письменників України, член Національної спілки краєзнавців України

Народилася у м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області.

1989-2000 рр. навчалася у Кам’янець-Подільській загальноосвітній школі № 7, яку закінчила з відзнакою. Паралельно (у 1989-1997 рр.) навчалася у Кам’янець-Подільській районній музичній школі (клас фортепіано).

У 2000 році вступила до Кам’янець-Подільського державного університету, який закінчила з відзнакою у 2005 році і здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. У 2006 році закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський національний університет і здобула кваліфікацію «Магіст педагогічної освіти. Викладач англійської мови і літератури».

Цього ж року вступила до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка, де під керівництвом доктора історичних наук, професора Крупського І.В. підготувала до захисту дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій «Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.», яку захистила у 2009 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (спеціальність: 27.00.01 – Теорія та історія соціальних комунікацій).

У 2008 році пройшла 6-тижневе стажування у Коледжі журналістики і комунікацій Університету Флориди (м. Гейнсвіл, штат Флорида, США)

З 2007 року працюю у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на посадах асистента кафедри теорії та історії журналістики й української літератури; старшого викладача кафедри журналістики; доцента кафедри журналістики.

З 2011 року – на посаді доцента кафедри журналістики.

У 2019 році взяла участь у програмі ERAZMUS+ для у Католицькому університеті (м. Ружомберок, Словаччина).

Наукові праці:

 1. Почапська О.І. Стилістична маркованість тексту як метод маніпулювання: психологічна обумовленість. Образ. 2019, Вип. 3 (32), 172 с. С. 147-155.
 2. Почапська О.І. Антирадянська пропаганда як основна комунікативна стратегема в друкованих періодичних виданнях 1943 року (на матеріалі аналізу газети «Відродження»). Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Львів, 2019. Вип. 45. С. 150-156. (Index Copernicus, Google Scholar)
 3. Почапська О.І. Освітні ідеали Івана Огієнка та радянська студентська періодика: інформаційний вакуум як стратегічна домінанта радянської пропаганди (на матеріалі аналізу газети Кам’янець-Подільського державного університету «Радянський студент»). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник. Серія філологічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2018. Вип. ХV. 380 с. С. 216-222. (Index Copernicus)
 4. Почапська О.І. Журналіст-практик Vs журналіст-науковець : до проблеми визначення стратегії розвитку журналістської освіти в Україні. Вісник Львівського університету : Серія Журналістика, 2017. Випуск 42, С. 62 – 68. (Index Copernicus, Google Scholar).
 5. Почапська О.І. Бінарні концепти «свій» – «чужий» : специфіка використання у побудові комунікативної взаємодії з аудиторією у часописі «Сурма». Соціальні комунікації : теорія і практика : науковий журнал. Т. 5. К., 2017. – С. 100 – 105. (Наукометричні бази: InfoBaseIndex (IBI), Academia.edu, Selected Work bepress, International Scientific Indexing (ISI))
 6. Почапська О.І. Провокація як спосіб загравання з аудиторією в сучасних Інтернет-ЗМІ (на прикладі журналу «Український тиждень»). Теле- та радіожурналістика. 2016. Вип. 15. С. 207 – 212.
 7. Почапская О.И. Идеология таблоидезации : провокация как метод привлечения аудитории в современных СМИ. Журналиістыка ӳ суладзі з жыццем. Да 90-годдзя заслужанаго дзияча культуры Республікі Беларусь, доктора філалагічных навук професара Барыса Васільевіча Стральцова : Зборнік навуковых прац / пад агул рэд. канд. філал навук, доцента В.П. Вараб’ева. Мінск : БДУ, 2015. С. 225 – 230.
 8. Почапська О.І. Концепція національної освіти Івана Огієнка (за матеріалами науково-літературного місячника «Наша культура». Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : Серія історична та філологічна : науковий збірник [редкол. : С.А. Копилов (гол.ред.), В.С. Прокопчук, Л.М. Марчук  (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. XІ.  С. 301 – 305. (Index Copernicus).
 9. Почапська О. І. Бінарні концепти «свій» – «чужий» : специфіка використання у побудові комунікативної взаємодії з аудиторією у часописі «Сурма». Соціальні комунікації : теорія і практика : науковий журнал. Т. 5. К., 2017. – С. 100 – 105.
 10. Почапська О.І. Журналіст-практик Vs журналіст-науковець : до проблеми визначення стратегії розвитку журналістської освіти в Україні. Вісник Львівського університету : Серія Журналістика, 2017. Випуск 42, С. 62 – 68. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VLNU_Jur_2017_42_11
 11. Почапська О.І. Освітні ідеали Івана Огієнка та радянська студентська періодика: інформаційний вакуум як стратегічна домінанта радянської пропаганди (на матеріалі аналізу газети Кам’янець-Подільського державного університету «Радянський студент»). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник. Серія філологічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2018. Вип. ХV. 380 с. С. 216-222.
 12. Почапська О.І. Антирадянська пропаганда як основна комунікативна стратегема в друкованих періодичних виданнях 1943 року (на матеріалі аналізу газети «Відродження»). Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Львів, 2019. Вип. 45. С. 150-156. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/9996
 13. Почапська О.І. Стилістична маркованість тексту як метод маніпулювання: психологічна обумовленість. Образ. 2019, Вип. 3 (32), 172 с. С. 147-155. https://obraz.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Pochapska_147_154.pdf
 14. Почапська О.І. The content of the newspaper “The Soviet Student” (“Radianskii Student”) as the algorithm of forming Homo Sovieticus. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2020, Вип. 47, С. 11-17. https://tmk-ti-vdpu.at.ua/_ld/0/45_Visnyk_47-web.pdf

Премії і нагороди:

 • Лауреат літературної премії імені Григорія Костюка (2008)
 • Лауреат премії «Скарби землі Болохівської» (2011)
 • Лауреат премії Кабінету Міністрів України (за вагомий внесок у розбудову України) (2011)

Членство у творчих і професійних спілках:

Дисципліни:

 1. Історія української журналістики https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1147
 2. Журналістське розслідування https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1090
 3. Соціальні комунікації: Теорія та історія соціальних комунікацій https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1145
 4. Макетування та верстка в рекламі та PR-діяльності https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1146

http://orcid.org/0000-0003-1069-9639

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=HfSn620AAAAJ

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

 

Колупаєва Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики

Публікації:

 1. Особливості композиції й архітектоніки фейлетону (на матеріалі збірки Остапа Вишні  «Лицем до села») // Мова. Суспільство. Журналістика: Збірник матеріалів і тез ХХ (ювілейної) міжнародної науково-практичної конференції з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (присвячується 180-річчю Університету) (Київ, 11 квітня 2014). — К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. — С.60-63.
 2. Особливості композиції та архітектоніки фейлетону (на матеріалі збірки Остапа Вишні «Лицем до села») // Стиль і текст : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. — К., 2014. — Вип. 15. — C. 167-173.
 3. Режисерські технології у створенні рекламного ролика // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 40. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С.186-190.
 4. Специфіка сучасних спортивних коментарів у польських ЗМІ (на матеріалі Інтернет-видання «PRZEGLĄD SPORTOWY») //  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. — Вип. 14. — Т.3. — С.80-81.
 5. Мовна специфіка спортивних текстів в електронних ЗМІ (за матеріалами сайту football24.ua) стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 42. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. — С. 238—241.
 6. Специфіка сучасного спортивного коментаря (на матеріалі Інтернет-видання «PRZEGLĄD SPORTOWY»). стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 39. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 150-154.
 7. Мовна специфіка спортивних текстів в електронних ЗМІ (за матеріалами сайту football24.ua) стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 42. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. — С. 238—241.
 8. Драматургічні принципи монтажу (на матеріалі рекламних роликів) стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. — Вип. 15. — Т. 3. — С. 78—79.
 9. Cпецифіка висвітлення спортивного репортажу (за матеріалами сайту korrespondent.net)» // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 42. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. — С. 238—241. – 150.
 10. 10.Цілі та завдання нативної реклами (на матеріалі Інтернет-видання «Bird in flight») // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 46. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. — С. 200—203.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=hb7MS0kAAAAJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0264-7399

 

Лівіцька Оксана Вікторівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики, заступник декана з міжнародних зв’язків, член Національної спілки журналістів України

Народилась у Кам’янці-Подільському. Із 1994 по 2004 рр. навчалась у Кам’янець-Подільському НМК № 9 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв, який закінчила із золотою медаллю.

У 2004 р. вступила до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на факультет іноземної філології, який закінчила у 2010 р. з відзнакою.

З 1 листопада 2011 р. по 31 жовтня 2014 р. навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2 липня 2015 р. у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили успішно захистила кандидатську дисертацію та отримала диплом кандидата філологічних наук.

З 1 вересня 2015 р. працюю асистентом на кафедрі журналістики факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. З 15 жовтня 2015 року по 15 квітня 2016 року пройшла стажування на кафедрі журналістики філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З червня 2019 р. – член Національної спілки журналістів України.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Практика PR-діяльності : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня “Рута”», 2020.163 с.
 2. Вплив телебачення на формування здоров’я як основної вітальної цінності людини. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Вип. 2(42). 2019. С. 95–99. 
 3. Реклама як засіб маніпулятивного впливу на споживача: мовностилістичний аспект. Образ : науковий журнал / за ред. н. Сидоренко, в. Садівничого ; Сумський державний університет ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Суми ; Київ, 2019. вип. 3 (32). С. 64–70.
 4. Lexical and morphological aspects of advertising slogans. Scientific papers of Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University: Philological Sciences. Issue 47. Kamianets-Podilsky: Aksioma, 2018. P. 98–101.
 5. Телевізійна реклама: мова і стиль написання. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 45. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 283–286.
 6. Мовні особливості рекламних текстів у сучасному телеефірі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 42. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. С. 234–238.
 7. Томас Стернз Еліот – редактор. Медіапростір : збірник наукових статей із соціальних комунікацій / ред. кол. : Н. Поплавська та ін. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. Вип. 8. С. 134–138.
 8. Редакторська діяльність Т.С. Еліота. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 40. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. С. 190–194.
 9. Особливості текстів української політичної реклами в сучасному телеефірі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 18. Т. 3. С. 76–77.
 10. Мовні особливості слогана як рекламного гасла. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. Т. 3. С. 75–77.
 11. Особливості епітетних структур у текстах телевізійної реклами. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 16. Т. 3. С. 79–80.
 12. Подкастинг як новітня форма Інтернет-мовлення. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. Т. 3. С. 81–82.

ДИСЦИПЛІНИ

 1. Фотожурналістика: https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1083
 2. Проблематика ЗМІ і реклами: https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1082
 3. Основи журналістики: https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1078
 4. Дикторська і акторська майстерність: https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1077
 5. Блогінг і соціальні мережі: https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1080
 6. Інформаційні технології в медіагалузі https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=4336
 7. Брендинг: https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1086
 8. Кризові комунікації: https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1085
 9. PR-жанри та PR-технології: https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1084
 10. Теорія PR: https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1079
 11. Практика PR-діяльності: https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1081

orcid.org/0000-0003-2747-0566

 

Загоруйко Наталія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики