Лабораторії

Положення про навчальну лабораторію мультимедійних засобів та медіа-дизайну

Навчальна лабораторія мультимедійних засобів та медіа-дизайну

   Навчальна лабораторія мультимедійних засобів та медіа-дизайну є структурним підрозділом кафедри журналістики факультету української філології та журналістики.

   Метою діяльності лабораторії є отримання студентами навичок роботи з мультимедійними інструментами, необхідними для створення якісних медіа-продуктів.

   Навчальна лабораторія мультимедійних засобів та медіа-дизайну забезпечує проведення практичних та лабораторних занять за освітньо-професійними програмами Реклама і зв’язки з громадськістю, Журналістика. спеціальності 061 Журналістика.

Основними завданнями навчальної лабораторії мультимедійних засобів та медіа-дизайну є:

  • забезпечення технічної підтримки проведення практичних та лабораторних занять з навчальних дисциплін «Основи відеомонтажу», «Фотожурналістика», «Журналістський фах: телевиробництво» , «Новітні медіа» та інших, пов’язаних з професійною та практичною підготовкою фахівців спеціальності 061 Журналістика;

  • підготовка до друку рекламних матеріалів, що сприятимуть поширенню інформації про Університет та формуванню його позитивного іміджу;

  • вивчення досвіду роботи подібних лабораторій вищих навчальних закладів України з метою поліпшення роботи навчальної лабораторії мультимедійних засобів та медіа-дизайну;

  • створення рекламних проєктів, відеороликів;

  • проведення майстер-класів з мистецтва фотографії та режисури.

   На базі лабораторії студенти у межах навчального процесу мають змогу готувати телерадіопередачі в якості редакторів, режисерів, дикторів, операторів, режисерів монтажу тощо. Заняття у лабораторії сприяють активізації творчої діяльності студентів в сфері фото- та тележурналістики, набуттю ними навичок збирати, поширювати інформацію; озвучувати новини та начитувати закадровий текст для телевізійних випусків; виготовляти телевізійні продукти різних жанрів.

Навчальна лабораторія № 8 мультимедійних засобів навчання

  Навчальна лабораторія № 8 мультимедійних засобів навчання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – Лабораторія) є навчальним підрозділом кафедри інформатики.

  Основна мета діяльності Лабораторії відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки фахівців і Положення про організацію освітнього процесу в Університеті забезпечити належні умови для проведення:

  • лабораторних занять з навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра журналістики;

  • практичних та лабораторних занять з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів / спеціальностей Університету.

  У своїй діяльності Лабораторія керується вимогами законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативно-інструктивними документами, наказами, рішеннями та інструкціями Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників на 2015-2017 роки, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, рішеннями ректорату і вченої ради Університету, вченої ради фізико-математичного факультету, наказами та розпорядженнями ректора Університету, розпорядженнями декана фізико-математичного факультету, завідувача кафедри інформатики та цим Положенням.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Основними завданнями Лабораторії є:

1. Формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, яке створюється з використанням апаратно-програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та інших сучасних засобів навчання.

2. Підвищення ефективності освітнього процесу з навчальних дисциплін циклів природничо-наукової (фундаментальної) підготовки та професійної і практичної підготовки навчальних планів підготовки фахівців у сфері інформатизації та комп’ютеризації.

3. Зміцнення навчально-матеріальної та інформаційної бази Лабораторії для забезпечення умов успішного навчання студентів.

4. Організаційно-технічне забезпечення впровадження інноваційних форм, методів і технологій навчання, науково-методичних розробок науково-педагогічних працівників кафедри журналістики в освітній процес.

ФУНКЦІЇ ЛАБОРАТОРІЇ

1. Забезпечення технічної підтримки проведення практичних і лабораторних занять з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів / спеціальностей Університету.

2. Створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Забезпечення студентів та слухачів Університету робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням для належного проведення освітнього процесу.

4. Забезпечення здобувачам вищої освіти належних умов для організації самостійної роботи та виконання наукових досліджень.

5. Забезпечення робочими місцями слухачів підготовчих курсів для підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання.

6. Забезпечення навчально-методичної, матеріально-технічної бази для проведення лабораторних занять, здійснення науково-дослідної роботи студентами при виконанні ними курсових та дипломних робіт.

7. Організаційно-методична та контрольно-профілактична робота з питань охорони праці зі студентами, з якими проводяться навчальні заняття в Лабораторії. Реєстрація первинного інструктажу з охорони праці (Інструкція

51) в журналах реєстрації первинного, позапланового, цільового

інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності .

8. Організаційно-практична робота щодо обліку, оновлення, збереження у належному технічному стані матеріально-технічної бази Лабораторії, обладнання, комп’ютерної техніки, приладів.

9. Вчасне виявлення несправної техніки та передача її на ремонт (обслуговування) до центру інформаційних технологій згідно з нормативними актами.

10. Допомога в організації та проведенні консультацій, конференцій, семінарів, круглих столів.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Лабораторія має такі права:

1. Взаємодіяти у процесі виконання покладених на неї завдань з іншими структурними підрозділами Університету.

2. Одержувати від структурних підрозділів Університету інформацію, необхідну для виконання покладених на Лабораторію обов’язків.

3. Брати участь у плануванні роботи кафедри журналістики та факультету української філології та журналістики на навчальний рік.

4. Надавати пропозиції щодо оновлення та удосконалення матеріально-технічної, навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання Лабораторії.

5. Права завідувача Лабораторії та її працівників встановлюються їх посадовими інструкціями.

Лабораторія має такі обов’язки:

6. Дотримуватися вимог чинного законодавства та нормативно-розпорядчих документів Університету, які регламентують діяльність Лабораторії.

7. Якісно і своєчасно виконувати завдання і функції, покладені на Лабораторію.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЇ

Відповідальність Лабораторії реалізується через відповідальність завідувача та співробітників Лабораторії, при цьому відповідальність кожного співробітника індивідуальна і залежить від обов’язків та функцій згідно з їх посадовими інструкціями.