Конференції та семінари

Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шановні колеги!

20-21 вересня 2018 р. у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні».

Основна проблематика конференції

1. Тенденції та особливості розвитку регіональної журналістики в Україні.

2. Кадрові, матеріально-технічні, фінансові та інші проблеми функціонування сучасних регіональних ЗМІ в Україні.

3. Влада і журналістика: співпраця і протистояння. Свобода слова і заанґажованість регіональних ЗМІ. Меценати і «групи впливу».

4. Особливості висвітлення прав і свобод людини в регіональних ЗМІ.

5. Реклама, PR та регіональна журналістика: особливості взаємодії.

6. Система жанрів українських ЗМІ: історія, теорія, тенденції розвитку

7. Сучасні тенденції розвитку видавничої справи в регіонах України.

8. Digital Media й Інтернет-журналістика.

9. Сучасний український медіа-текст.

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу в секціях, презентацію нових видань.

Вимоги до оформлення статей:

Матеріали повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання мети статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з даного напряму.

Загальні вимоги

Науковий збірник друкує:

1) оригінальні, закінчені роботи (статті, наукові повідомлення), оформлені у вигляді статей, які раніше не друкувалися;

2) рецензії на книжки (монографії, підручники, посібники, збірники наукових праць) у галузі журналістики, теорії та історії соціальних комунікацій, прикладних соціальнокомунікаційних технологій, реклами та зв’язків з громадськістю, видавничої справи та редагування, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, архівознавства, що вийшли протягом останніх двох років.

Допустимі мови публікацій: українська, англійська (реферати до статей подаються українською, англійською та російською мовами).

Повний обсяг статті, включно із анотаціями, додатками і списком літератури, має становити 20–40 тис. знаків із врахуванням пробілів та знаків пунктуації.

Обсяг наукового повідомлення 12–20 тис. знаків.

Обсяг рецензії на книжку: 5–10 тис. знаків.

Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ — 0,75 см.; вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Файл зберігати у форматі DOC. та RTF. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Реtrеnkо(-Коvаlchuk).

Елементи заголовку: шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу; наступний абзац — ініціали та прізвище автора (авторів); наступний абзац — навчальний заклад, місто; наступний абзац — назва статті великими літерами.

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, положення символів табулювання). У тексті використовується дефіс “-“, який не відділяється пропусками, тире “—” (аlt+0151) та мінус “–” (alt+0150), які відділяються з обох сторін пропусками.

Посилання на використані джерела в тексті подаються за зразком: [2, с. 364-367; 5, с. 127; 7-9; 12], де перше число -— номер джерела в списку використаних джерел, число після коми — номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою або дефісом. Виноски допускаються лише для коментарів у тексті. Виноска створюється через меню програми — Вставка-Сноска…

В кінці статті подається текст: «Список літератури» — по центру.

Список використаних джерел подається у порядку використання за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України, №2, 2000, ст. 61-62). У списку треба розрізняти тире (аlt+0151) та дефіс, наприклад, … — 1986. — Т. 7, № 6. — С. 79-83. Якщо у посиланні вказуються номери сторінок, то у відповідному джерелі списку використаних джерел сторінки не вказуються.

Наукові статті надсилаються в одному примірнику з підписами авторів і в електронному варіанті (формат DOC та RTF) на дискеті 3,5» за електронною адресою mediaforumkp@gmail.com з поміткою теми –КОНФЕРЕНЦІЯ.

Обов’язковими структурними компонентами наукової статті є:

 1. Вступ (вказати актуальність теми, дати огляд літератури і попередніх досліджень з обраного чи суміжних питань, вказати мету і завдання статті; обсяг Вступу – близько 3000 знаків).

 2. Методи дослідження (вказати, які методи і як саме використовувалися для дослідження, відображеного у статті).

 3. Результати і обговорення (написати про основні результати дослідження).

 4. Висновки (обсяг – близько 2000 знаків).

 5. Подяки (коротко висловити подяку установам, дослідникам, фахівцям, які надали допомогу при підготовці публікації).

 6. Додатки і Таблиці (якщо є Додатки, Рисунки і Таблиці, то вони обов’язково повинні мати заголовки і порядкові номери; примітки до зведеної в таблицях інформації слід розміщувати безпосередньо під таблицями. Примітки до тексту статті та Додатки слід виносити за межі статті, в тексті посилаючись на них таким чином (див. Прим. 1), (див. Табл. 1), (див. Дод. 1)).

 7. Список літератури. Список літератури подавати у порядку цитування, вказувати повні реквізити джерела (автор, назва статті/книжки, номер журналу, назва видавництва, місто видання, рік видання, сторінки). Список літератури обов’язково подається у двох варіантах: 1) мовою оригіналу; 2) той же список, але латиницею (прізвища та назви журналів передавати транслітерацією, назви статей та книжок – перекладати англійською, наприкінці опису вказувати мову видання).

Приклад оформлення матеріалів

УДК…

Крупський І.В.

Львівський національний університет імені Івана Огієнка

ЦЕНЗУРА Й УКРАЇНСЬКІ ЗМІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Анотація

Текст анотації українською мовою… Текст анотації українською мовою… Текст анотації українською мовою… Текст анотації українською мовою… Текст анотації українською мовою…

Ключові слова…

Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті… Текст статті…

Список літератури

Summary

Текст анотації англійською мовою… Текст анотації англійською мовою… Текст анотації англійською мовою… Текст анотації англійською мовою… Текст анотації англійською мовою…

Key words:…

Обсяг анотації англійською мовою 1700-1800 знаків (до однієї сторінки)!

Матеріали просимо надсилати до 31 серпня 2018 року на електронну пошту mediaforumkp@gmail.com

За додатковою інформацією звертатися:

за телефоном (098)7434513 Почапська Оксана Іванівна

за електронною адресою: mediaforumkp@gmail.com

Вартість друку однієї сторінки – 35 гривень.

Оргвнесок – 150 грн.

Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

Оплату за публікацію і оргвнесок можна переказати такими способами:

 1. Скориставшись послугами Укрпошти (адреса: Почапська Оксана Іванівна, кафедра журналістики (ауд. 412), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 32300)

 2. Переказ коштів на картку ПриватБанку: (5168 7573 2079 7972).

У квитанції (поштовому переказі) зазначити: “За публікацію статті».

Статті будуть опубліковані у збірнику матеріалів до початку роботи конференції.

Після апробації та доопрацювання наукові статті можуть бути опубліковані у фахових наукових виданнях Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка – «Наукових записках Інституту журналістики» і «Актуальних питаннях масової комунікації».

ВАЖЛИВО

Для публікації в наукових виданнях Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка статті повинні відповідати вимогам, які оприлюднені на сайті http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/index.php/vymogy.html.

Підготовлені статті обов’язково проходять процедуру сліпого рецензування. За публікації у наукових виданнях Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка стягується платня (сума залежить від обсягу).

Оскільки стаття має охопити більше питань, ніж висвітлено у тезах, то назви тез і статті можуть не збігатись. Варто у статті послатись на раніше опубліковані тези (матеріали конференції), що убезпечить автора від звинувачень у самоплагіаті.

Рукопис, поданий до редакції, не має бути поданим на розгляд до інших редакцій, або опублікованим раніше.

Поселення приїжджих учасників конференції планується у студентському гуртожитку і готелях міста (про потребу поселення, будь ласка, вказуйте в анкеті).

Передбачається екскурсія визначними місцями м. Кам’янця-Подільського.

Оргкомітет

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ»

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада і місце роботи

Службова адреса

Адреса для листування

e-mail

Контактний телефон

Участь (необхідне позначити)

1.Тільки публікація матеріалів

2. Публікація + усна доповідь

3. Тільки усна доповідь

4. Участь без доповіді і публікації

Тема публікації

Потреба у житлі (якщо є потреба – вказати кількість ночей і дати)

Категорія житла (необхідне позначити)

 1. Студентський гуртожиток (55-120 грн/добу – залежить від категорії гуртожитку)

 2. Хостел (ліжко у 4-8-місному номері 75-150 грн / добу)

 3. Хостел / мініготель (окремий 1-2-місний номер) – 150-350 грн / добу

 4. Готель (стандарт / напівлюкс / люкс) – від 350 грн / добу